Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sterk door mindfulness.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen consument en ondernemer tot het verlenen van diensten door ondernemer ten behoeve van consument.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door ondernemer diensten worden aangeboden of geleverd.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door ondernemer derden worden betrokken. 

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen. 

4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van consument zijn niet van toepassing, tenzij ondernemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Consument en ondernemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Afke Freüling

Telefoonnummer: 06 - 22 43 44 23

e-mailadres: info@sterkdoormindfulness.nl

KvK-nummer: 85030597

Btw-identificatienummer: 

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle door ondernemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ondernemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door consument binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan ondernemer is bevestigd. 

2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door consument als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Consument en ondernemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien ondernemer een tussen consument en ondernemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de consument de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist. 

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

1. Iedere overeenkomst leidt voor ondernemer tot een inspanningsverplichting waarbij ondernemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. 

2. In alle gevallen waarin ondernemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met consument – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. 

3. Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan ondernemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ondernemer zijn verstrekt, heeft ondernemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan consument in rekening te brengen. 

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door ondernemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van ondernemer op. Consument kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Consument kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen ondernemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor consument een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. 

5. Wanneer ondernemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal consument in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Ondernemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde. 

Artikel 6: Geheimhouding

1. Ondernemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van consument of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door consument is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  Ondernemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. 

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen ondernemer en consument plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Ondernemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan consument, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

1. Ondernemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de overeenkomst – aan consument verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. 

2. Consument mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ondernemer geen gebruik maken van deze producten, waarop ondernemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht. 

3. Ondernemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot een individu. 

Artikel 8: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van ondernemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de ondernemer gewerkte tijdseenheid.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van consument gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. 

3. Ondernemer kan consument verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die consument verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van consument moeten worden gemaakt. Ondernemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat consument het voorschot aan ondernemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

4. Ondernemer behoudt zich het recht voor in overleg met consument halfjaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen. 

 Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument in verzuim. De consument is vanaf het moment van verzuim aan ondernemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. 

3. Ingeval er meerdere consumenten zijn, is elke consument jegens ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze consumenten zijn verricht. 

4. Door consument gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 10: Incassokosten

1. Indien ondernemer invorderingsmaatregelen treft tegen consument, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van consument, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. 

 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. 

 Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is tegenover consument slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien ondernemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst. 

2. Indien ondernemer aansprakelijk zou zijn voor door consument geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor consument geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. 

3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van ondernemer jegens consument beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 100,-. 

 4. Ondernemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door consument, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. 

 5. Ondernemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Ondernemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens consument of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is consument verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. 

 6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor door consument geleden schade, van welke aard ook, indien ondernemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorondernemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.

 7. Ondernemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van consument, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van consument beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de consument dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien consument enig letsel zou oplopen, is ondernemer c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk. 

 8. De consument vrijwaart ondernemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen consument en ondernemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van ondernemer. 

 9. Indien consument een eventuele vordering jegens ondernemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen. 

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door consument dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 

2. Consument is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van ondernemer. 

Artikel 13: Beëindiging van de overeenkomst

1. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan consument, indien consument in gebreke blijft met voldoening van de door ondernemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

 2. Ondernemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan consument, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 

 3. Zowel consument als ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard. 

Artikel 14: Geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen consument en ondernemer is Nederlands recht van toepassing. 

2. Indien ondernemer en consument een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. 

3. Indien ook mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar ondernemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.